Install Theme

Turtle Mountains, Mojave Desert, 1967.